UA-165351541-1

ERASMUS-SPORT-2021-SSCP
Project No. 101050082 — NUTRI-A

Nutrition Assessment for Recognition and Prevention of Eating Disorders and Protection of Young Athletes from Health Hazard

ABOUT PROJECT

NUTRI-A project addresses the topic of protecting athletes, especially the youngest, from health hazards by recognising and treating eating disorders and RED-S. The main project objective is to raise awareness about this problem among people responsible for development of young athletes, especially coaches and other professionals in sport clubs and associations. Furthermore, the project wishes to educate young athletes about the importance of correct nutrition to protect their health and achieve better results in sport. In fact, some researches show that eating disorders can have devastating effects on both the health and performance of athletes.
Project objectives are to 1) assess the current situation of eating disorders and RED-S in young athletes, 2) to protect athletes from health hazards by educating them about correct nutrition and to 3) raise awareness of sport professionals about importance of detecting and solving the problem of eating disorder and red-s in young athletes.

Project objectives will be achieved through an extensive nutritional assessment performed in 15 clubs in 3 EU countries, involving 60 young athletes of both genders from different sport disciplines. Assessment results will be then analysed and included in guidelines for the approach to diagnostics and treatment of eating disorders and RED-S. The set objectives will be achieved through multidisciplinary approach of project team, composed by professionals from fields of sport education, nutrition, psychology, medicine and sport IT technologies. The consortium is composed by 4 organisations, representing sport clubs, non-profit organisation and sport tech company, coming from Slovenia, Czech Republic and Croatia.

Project results, the Assessment report on nutritional status of athletes and the Guidelines for the approach to diagnostics and treatment of eating disorders and RED-S, will be disseminated and exploited by all project partners to other sport professionals and stakeholders on local, national and European level. The project is expected to have impact on raised awareness about eating disorders in athletes, helping thus protect them from health and safety hazards in their sport careers.
By inclusion of different target groups into the assessment, supported with IT tools, the NUTRI-A project is contributing to horizontal priorities of inclusion and diversity in sport and innovative practices for digital transformation. By educating about the importance of correct nutrition of athletes the project contributes to specific programme priorities of promoting integrity and values in sport, as well as promoting education in and through sport.

Project partners:
Lead partner: DRUŠTVO EKIPA 11, SI – info@team11.si
Project partner 2: TJ DUKLA FRENSTAT,Z.S., CZ – saky@volny.cz
Project partner 3: BK MEDVEDGRAD-1998, HR – blajunkata@gmail.com
Project partner 4: mySASY a.s., CZ – info@mysasy.com
Project duration: 1.5.2022 – 30.10.2023
Erasmus Sport co-financing: 60.000 €

Main project result: Guidelines for the approach to diagnostics and treatment of eating disorders and RED-SNutriční hodnocení pro rozpoznání a prevenci poruch příjmu potravy a ochranu mladých sportovců před zdravotním rizikem

O PROJEKTU

Projekt NUTRI-A se zabývá tématem ochrany sportovců, zejména těch nejmladších, před zdravotními riziky tím, že rozpoznává a léčí poruchy příjmu potravy a RED-S. Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o tomto problému mezi lidmi zodpovědnými za rozvoj mladých sportovců, zejména trenéry a dalšími odborníky ve sportovních klubech a svazech. Cílem projektu je dále vzdělávat mladé sportovce o důležitosti správné výživy pro ochranu jejich zdraví a dosahování lepších výsledků ve sportu. Některé výzkumy ve skutečnosti ukazují, že poruchy příjmu potravy mohou mít devastující účinky jak na zdraví, tak na výkonnost sportovců.
Cíle projektu jsou 1) zhodnotit současnou situaci poruch příjmu potravy a RED-S u mladých sportovců, 2) chránit sportovce před zdravotními riziky jejich poučením o správné výživě a 3) zvýšit povědomí sportovních profesionálů o důležitosti odhalování a řešení problém poruch příjmu potravy a red-s u mladých sportovců.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím rozsáhlého nutričního hodnocení provedeného v 15 klubech ve 3 zemích EU, do kterého bude zapojeno 60 mladých sportovců obou pohlaví z různých sportovních disciplín. Výsledky hodnocení budou následně analyzovány a zahrnuty do guidelines pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-S. Stanovených cílů bude dosaženo prostřednictvím multidisciplinárního přístupu projektového týmu složeného z profesionálů z oblasti sportovní výchovy, výživy, psychologie, medicíny a sportovních IT technologií. Konsorcium tvoří 4 organizace zastupující sportovní kluby, neziskové organizace a sportovně-technické společnosti pocházející ze Slovinska, České republiky a Chorvatska.

Výsledky projektu, Hodnotící zpráva o nutričním stavu sportovců a Směrnice pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-S, budou šířeny a využívány všemi partnery projektu dalším sportovním profesionálům a zúčastněným stranám na místní, národní a evropské úrovni. úroveň. Očekává se, že projekt bude mít vliv na zvýšení povědomí o poruchách příjmu potravy u sportovců a pomůže je tak ochránit před zdravotními a bezpečnostními riziky v jejich sportovní kariéře.
Začleněním různých cílových skupin do hodnocení, podporovaného IT nástroji, přispívá projekt NUTRI-A k horizontálním prioritám inkluze a rozmanitosti ve sportu a inovativním postupům pro digitální transformaci. Vzděláváním o důležitosti správné výživy sportovců projekt přispívá ke konkrétním programovým prioritám podpory integrity a hodnot ve sportu a také k podpoře vzdělávání ve sportu a jeho prostřednictvím.

Hlavní výsledek projektu: Směrnice pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-S


Nutritivna procjena za prepoznavanje i prevenciju poremećaja prehrane i zaštitu mladih sportaša od opasnosti po zdravlje

O PROJEKTU

Projekt NUTRI-A bavi se temom zaštite sportaša, posebice onih najmlađih, od zdravstvenih opasnosti prepoznavanjem i liječenjem poremećaja prehrane i RED-S-a. Glavni cilj projekta je podizanje svijesti o ovom problemu među osobama koje su odgovorne za razvoj mladih sportaša, a posebice trenerima i ostalim stručnjacima u sportskim klubovima i udrugama. Nadalje, projektom se žele educirati mlade sportaše o važnosti pravilne prehrane za očuvanje zdravlja i postizanje boljih sportskih rezultata. Zapravo, neka istraživanja pokazuju da poremećaji prehrane mogu imati razorne učinke i na zdravlje i na izvedbu sportaša.

Ciljevi projekta su 1) procijeniti trenutno stanje poremećaja hranjenja i RED-S kod mladih sportaša, 2) zaštititi sportaše od opasnosti po zdravlje educirajući ih o pravilnoj prehrani i 3) podići svijest sportskih djelatnika o važnosti otkrivanja i rješavanja problem poremećaja prehrane i red-s kod mladih sportaša.
Ciljevi projekta postići će se opsežnom nutricionističkom procjenom koja će se provoditi u 15 klubova u 3 zemlje EU, a uključivat će 60 mladih sportaša oba spola iz različitih sportskih disciplina. Rezultati procjene potom će se analizirati i uključiti u smjernice za pristup dijagnostici i liječenju poremećaja hranjenja i RED-S. Postavljeni ciljevi će se postići multidisciplinarnim pristupom projektnog tima, sastavljenog od stručnjaka iz područja sportskog odgoja, nutricionizma, psihologije, medicine i sportskih IT tehnologija. Konzorcij se sastoji od 4 organizacije koje predstavljaju sportske klubove, neprofitne organizacije i sportsko tehnološke tvrtke iz Slovenije, Češke i Hrvatske.

Rezultate projekta, Izvješće o procjeni stanja uhranjenosti sportaša i Smjernice za pristup dijagnostici i liječenju poremećaja prehrane i RED-S, svi projektni partneri će distribuirati i koristiti drugim sportskim profesionalcima i dionicima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. razini. Očekuje se da će projekt utjecati na podizanje svijesti o poremećajima prehrane kod sportaša, čime će im pomoći u zaštiti od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti u njihovim sportskim karijerama.
Uključivanjem različitih ciljnih skupina u procjenu, potpomognutim informatičkim alatima, projekt NUTRI-A pridonosi horizontalnim prioritetima uključivanja i raznolikosti u sportu i inovativnim praksama za digitalnu transformaciju. Edukacijom o važnosti pravilne prehrane sportaša projekt doprinosi specifičnim programskim prioritetima promicanja integriteta i vrijednosti u sportu, kao i promicanju obrazovanja u i kroz sport.

Ocena prehranjevanja za prepoznavanje in preprečevanje motenj hranjenja ter varovanje mladih športnikov pred nevarnostmi za zdravje 

Glavni rezultat projekta: Smjernice za pristup dijagnostici i liječenju poremećaja hranjenja i RED-S

O PROJEKTU

Projekt NUTRI-A naslavlja temo varovanja športnikov, predvsem najmlajših, pred nevarnostmi za zdravje s prepoznavanjem in zdravljenjem motenj hranjenja in RED-S. Glavni cilj projekta je ozaveščanje odgovornih za razvoj mladih športnikov, predvsem trenerjev in drugih strokovnih delavcev v športnih klubih in zvezah, o tem problemu. Poleg tega želi projekt izobraževati mlade športnike o pomenu pravilne prehrane za varovanje njihovega zdravja in doseganje boljših športnih rezultatov. Pravzaprav nekatere raziskave kažejo, da imajo lahko motnje hranjenja uničujoče učinke tako na zdravje kot na uspešnost športnikov.

Cilji projekta so 1) oceniti trenutno stanje motenj hranjenja in RED-S pri mladih športnikih, 2) zaščititi športnike pred nevarnostmi za zdravje z izobraževanjem o pravilnem prehranjevanju in 3) ozaveščati športne delavce o pomenu odkrivanja in reševanja. problem motenj hranjenja in red-s pri mladih športnikih.
Cilji projekta bodo doseženi z obsežno prehransko presojo, ki bo izvedena v 15 klubih v 3 državah EU in bo vključevala 60 mladih športnikov obeh spolov iz različnih športnih disciplin. Rezultati ocenjevanja bodo nato analizirani in vključeni v smernice za pristop k diagnostiki in zdravljenju motenj hranjenja in RED-S. Zastavljene cilje bomo dosegli z multidisciplinarnim pristopom projektne ekipe, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja športne vzgoje, prehrane, psihologije, medicine in športnih IT tehnologij. Konzorcij sestavljajo 4 organizacije, ki predstavljajo športne klube, neprofitne organizacije in športno tehnološka podjetja iz Slovenije, Češke in Hrvaške.

Rezultate projekta, Poročilo o oceni prehranjevanja športnikov in Smernice za pristop k diagnostiki in zdravljenju motenj hranjenja ter RED-S bodo vsi projektni partnerji posredovali in izkoriščali drugim športnim strokovnjakom in deležnikom na lokalni, nacionalni in evropski ravni. raven. Projekt naj bi vplival na ozaveščanje športnikov o motnjah hranjenja in jih tako zaščitil pred zdravstvenimi in varnostnimi nevarnostmi v njihovi športni karieri.
Z vključevanjem različnih ciljnih skupin v ocenjevanje, podprto z IT orodji, projekt NUTRI-A prispeva k horizontalnim prioritetam vključevanja in raznolikosti v športu ter inovativnim praksam digitalne transformacije. Z izobraževanjem o pomenu pravilne prehrane športnikov projekt prispeva k specifičnim programskim prioritetam spodbujanja integritete in vrednot v športu ter spodbujanju izobraževanja v in skozi šport.

Glavni rezultat projekta: Smernice za pristop k diagnostiki in zdravljenju motenj hranjenja in RED-S


ENGLISH VERSION

THE IMPORTANCE OF HOLISTIC TREATMENT IN SPORT – CONCLUSIONS OF THE ERASMUS+ NUTRIA PROJECT

On World Mental Health Day, the final conference of the Erasmus+ project funded by the European Union, called NUTRI-A, took place. The NUTRI-A project consortium consisted of organisations representing sports clubs, non-profit organizations and sports technology companies: the Society EKIPA11 from Slovenia, T.J. Dukla Frenštat, z.s. and MySasy from the Czech Republic, and the Badminton Club Medvedgrad 1998 from Croatia.

The event highlighted the work of the project and the achievements achieved by athletes involved in the project. The Erasmus+ NUTRI-A project focused on protecting the health of athletes, especially younger athletes, and on raising awareness among coaches and other professionals about eating disorders that can accompany athletes during their sports careers and after completion. The contents of the project were presented by the EKIPA11 Association from Slovenia.

The main objective of the project was to educate those responsible for the development of young athletes about the importance of proper nutrition and protection of their health and achieving better sports results, which was presented by the Badminton Club Medvedgrad 1998 from Croatia as part of the event. Extensive nutritional research involving athletes from all three participating countries, both genders and 20 sports disciplines, has shown that eating disorders can have devastating effects on their health and performance. The project confirmed that eating disorders are mental in nature, which can be eliminated by a multidisciplinary psychotherapeutic approach and a holistic treatment of the individual as a person.

Important findings of the NUTRI-A project from the nutritional part are prepared in the form of guidelines for the approach to the diagnosis and treatment of eating disorders and RED-s. In particular, it is determined to reach for fast and monotonous nutrition and turn a blind eye to the observed changes in the athlete. Disordered eating is on the rise with the development of civilization, technology and advances in science, especially among the younger population. New forms of eating disorders are emerging, and it is important to emphasise that these problems cannot be avoided, especially in young athletes, who are under increasing pressure from different sides; media, coaches, clubs, sports federations, parents and others.

As part of the project, the technological partner of the project from the Czech Republic, MySasy, monitored and analysed the use of innovative information and communication tools that enabled non-invasive assessments of autonomous homeostasis in athletes using artificial intelligence and helped determine the training profile in collaboration with coaches. The training profile shows how the individual responds to the training impulse and allows adjustment and improvement of the exercise regimen, including fitness, technical and psychological aspects.

Regarding the psychological aspect, T.J. Dukla Frenštat's partner, through a former top athlete, Olympic medal holder and world champion, today renowned Czech coach of the world's best athletes, Jaroslav Sakala, highlighted the frequent overtraining of athletes, sometimes inadequate sports personnel and thus inappropriate planning of the training process, as well as the coaches' disinterest in the changes. Parents are also an important element in the development of young athletes, who should be more actively involved in the sports life of their children and offered educational content in areas where deficits are identified.

The final conference of the NUTRI-A project was an opportunity to highlight the importance of protecting athletes' health, raising awareness of coaches and professionals, presenting innovative tools based on artificial intelligence and the importance of the impact of psychotherapy in sport as part of the holistic treatment of the athlete. Bruno Šulman shared his experiences as a former athlete, today a graduate psychologist who sees his vision in professional cuisine after winning MasterChef Slovenia. The importance of comprehensive treatment for achieving top results and mental fitness was discussed at the round tables by top coaches: the coach of the Slovenian national football team Matjaž Kek, two-time athletic coach of the year Tevž Korent, former selector of the Slovenian tennis team Blaž Trupej, and the already presented Jaroslav Sakala, who was an important link in two Olympic gold medals of Slovenia, Urša Bogataj. From the point of view of top athletes, athlete Agata Zupin, ATP tournament winner Blaž Rola, world record holder in ski flying Ema Klinec, sports climber Mia Krampl and swimmer and breath dip expert Samo Jeranko.

The event was concluded with the signing of a memorandum by the partners of the Erasmus+ project NUTRI-A that they will actively participate in the established Association for Mental Health in Sport even after the completion of the project. 

ČESKÁ VERZE

VÝZNAM CELOSTNÍ LÉČBY VE SPORTU – ZÁVĚRY PROJEKTU NUTRI-A

Na Světový den duševního zdraví se konala závěrečná konference projektu Erasmus+ financovaného Evropskou unií s názvem NUTRI-A. Konsorcium projektu NUTRI-A se skládalo z organizací zastupujících sportovní kluby, neziskové organizace a společnosti zabývající se sportovními technologiemi: Društvo EKIPA11 ze Slovinska, T.J. Dukla Frenštat, z.s. a MySasy z České republiky a Badminton klub Medvedgrad 1998 z Chorvatska.

Akce vyzdvihla práci projektu a úspěchy, kterých dosáhli sportovci zapojení do projektu. Projekt Erasmus+ NUTRI-A se zaměřil na ochranu zdraví sportovců, zejména těch mladších, a na zvyšování povědomí trenérů a dalších odborníků o poruchách příjmu potravy, které mohou sportovce provázet během jejich sportovní kariéry i po jejím ukončení. Obsah projektu představila Društvo EKIPA11 ze Slovinska.

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávat osoby zodpovědné za rozvoj mladých sportovců o důležitosti správné výživy a ochrany jejich zdraví a dosahování lepších sportovních výsledků, což v rámci akce prezentoval Badminton klub Medvedgrad 1998 z Chorvatska. Rozsáhlý výzkum výživy, kterého se zúčastnili sportovci ze všech tří zúčastněných zemí, obou pohlaví a 20 sportovních disciplín, ukázal, že poruchy příjmu potravy mohou mít zničující účinky na jejich zdraví a výkon. Projekt potvrdil, že poruchy příjmu potravy jsou psychické povahy, které lze eliminovat multidisciplinárním psychoterapeutickým přístupem a holistickým přístupem k jedinci jako k člověku.

Důležité poznatky projektu NUTRI-A z nutriční části jsou zpracovány ve formě doporučených postupů pro přístup k diagnostice a léčbě poruch příjmu potravy a RED-s. Zejména je odhodlán sáhnout po rychlé a monotónní výživě a přimhouřit oči před pozorovanými změnami u sportovce. Poruchy příjmu potravy jsou na vzestupu s rozvojem civilizace, technologií a pokrokem ve vědě, zejména mezi mladší populací. Objevují se nové formy poruch příjmu potravy a je důležité zdůraznit, že těmto problémům se nelze vyhnout, zejména u mladých sportovců, kteří jsou pod rostoucím tlakem z různých stran; médiím, trenérům, klubům, sportovním federacím, rodičům a dalším.


V rámci projektu technologický partner projektu z České republiky, společnost MySasy, monitorovala a analyzovala využití inovativních informačních a komunikačních nástrojů, které umožnily neinvazivní hodnocení autonomní homeostázy u sportovců pomocí umělé inteligence a pomohly ve spolupráci s trenéry určit tréninkový profil. Tréninkový profil ukazuje, jak jedinec reaguje na tréninkový impuls a umožňuje úpravu a zlepšení cvičebního režimu, včetně kondičních, technických a psychologických aspektů.
Po psychické stránce partner T. J. Dukly Frenštat prostřednictvím bývalého vrcholového atleta, olympijského medailisty a mistra světa, dnes renomovaného českého trenéra nejlepších světových sportovců Jaroslava Sakaly, upozornil na časté přetrénování sportovců, někdy neadekvátní sportovní personál a tím pádem nevhodné plánování tréninkového procesu, stejně jako nezájem trenérů o změny. Rodiče jsou také důležitým prvkem v rozvoji mladých sportovců, kteří by měli být aktivněji zapojeni do sportovního života svých dětí a měl by jim být nabízen vzdělávací obsah v oblastech, kde jsou zjištěny nedostatky.
Závěrečná konference projektu NUTRI-A byla příležitostí poukázat na důležitost ochrany zdraví sportovců, zvyšování povědomí trenérů a odborníků, představení inovativních nástrojů založených na umělé inteligenci a důležitost dopadu psychoterapie ve sportu jako součásti celostní léčby sportovce. Bruno Šulman se podělil o své zkušenosti bývalého sportovce, dnes vystudovaného psychologa, který po vítězství v MasterChef Slovinsko vidí svou vizi v profesionální kuchyni. O důležitosti komplexní léčby pro dosahování špičkových výsledků a psychické kondice diskutovali u kulatých stolů špičkoví trenéři: trenér slovinské fotbalové reprezentace Matjaž Kek, dvojnásobný atletický trenér roku Tevž Korent, bývalý výběr slovinského tenisového týmu Blaž Trupej a již představený Jaroslav Sakala, který byl důležitým článkem při dvou zlatých olympijských medailích Slovinska, Urša Bogataj. Z pohledu vrcholových sportovců atletka Agáta Zupin, vítěz turnaje ATP Blaž Rola, světová rekordmanka v letech na lyžích Ema Klinec, sportovní lezkyně Mia Krampl a plavec a odborník na dechové dipy Samo Jeranko.
Akce byla zakončena podpisem memoranda partnerů projektu Erasmus+ NUTRI-A, že se budou aktivně podílet na činnosti vzniklé Asociace pro duševní zdraví ve sportu i po ukončení projektu. 

HRVATSKA VERZIJA

VAŽNOST HOLISTIČKOG TRETMANA U SPORTU – ZAKLJUČCI PROJEKTA NUTRI-A

Na Svjetski dan mentalnog zdravlja održana je završna konferencija projekta Erasmus+ koji financira Europska unija, pod nazivom NUTRI-A. Konzorcij projekta NUTRI-A činili su organizacije sportskih klubova, neprofitnih organizacija i sportskih tehnoloških tvrtki: Društvo EKIPA11 iz Slovenije, T.J. Dukla Frenštat, z.s. i MySasy iz Češke te Badminton Club Medvedgrad 1998 iz Hrvatske.
Događaj je istaknuo rad projekta i postignuća koja su postigli sportaši uključeni u projekt. Projekt Erasmus+ NUTRI-A bio je usmjeren na zaštitu zdravlja sportaša, posebno mlađih sportaša, te na podizanje svijesti trenera i drugih stručnjaka o poremećajima prehrane koji mogu pratiti sportaše tijekom sportske karijere i nakon završetka. Sadržaj projekta predstavila je Društvo EKIPA11 iz Slovenije.
Glavni cilj projekta bio je educirati odgovorne za razvoj mladih sportaša o važnosti pravilne prehrane i zaštite njihovog zdravlja te postizanju boljih sportskih rezultata, što je u sklopu manifestacije predstavio Badminton Club Medvedgrad 1998 iz Hrvatske. Opsežna prehrambena istraživanja koja uključuju sportaše iz sve tri zemlje sudionice, oba spola i 20 sportskih disciplina, pokazala su da poremećaji prehrane mogu imati pogubne učinke na njihovo zdravlje i performanse. Projekt je potvrdio da su poremećaji prehrane mentalne prirode, što se može eliminirati multidisciplinarnim psihoterapijskim pristupom i holističkim tretmanom pojedinca kao osobe.
Važni nalazi projekta NUTRI-A iz prehrambenog dijela pripremljeni su u obliku smjernica za pristup dijagnostici i liječenju poremećaja prehrane i RED-a. Konkretno, utvrđeno je posegnuti za brzom i monotonom prehranom i zažmiriti na uočene promjene kod sportaša. Neuređena prehrana u porastu je s razvojem civilizacije, tehnologije i napretka u znanosti, osobito među mlađom populacijom. Pojavljuju se novi oblici poremećaja prehrane i važno je naglasiti da se ti problemi ne mogu izbjeći, posebno kod mladih sportaša, koji su pod sve većim pritiskom s različitih strana; mediji, treneri, klubovi, sportski savezi, roditelji i drugi.
U sklopu projekta, tehnološki partner projekta iz Češke, MySasy, pratio je i analizirao korištenje inovativnih informacijskih i komunikacijskih alata koji su omogućili neinvazivne procjene autonomne homeostaze kod sportaša koji koriste umjetnu inteligenciju i pomogli u određivanju profila treninga u suradnji s trenerima. Profil vježbanja pokazuje kako pojedinac reagira na impuls treninga i omogućuje prilagodbu i poboljšanje režima vježbanja, uključujući kondiciju, tehničke i psihološke aspekte.


Što se tiče psihološkog aspekta, partner T.J. Dukle Frenštat, preko bivšeg vrhunskog sportaša, nositelja olimpijske medalje i svjetskog prvaka, danas poznatog češkog izbornika najboljih svjetskih sportaša Jaroslava Sakale, istaknuo je učestalo pretreniranost sportaša, ponekad neadekvatno sportsko osoblje, a time i neprimjereno planiranje procesa treninga, kao i nezainteresiranost trenera za promjene. Roditelji su također važan element u razvoju mladih sportaša, koji bi trebali biti aktivnije uključeni u sportski život svoje djece i nuditi obrazovne sadržaje u područjima gdje se utvrđuju deficiti.
Završna konferencija projekta NUTRI-A bila je prilika da se istakne važnost zaštite zdravlja sportaša, podizanja svijesti trenera i profesionalaca, predstavljanja inovativnih alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji te važnosti utjecaja psihoterapije u sportu u sklopu holističkog tretmana sportaša. Bruno Šulman podijelio je svoja iskustva kao bivši sportaš, danas diplomirani psiholog koji svoju viziju u profesionalnoj kuhinji vidi nakon što je osvojio MasterChef Slovenija. O važnosti sveobuhvatnog tretmana za postizanje vrhunskih rezultata i mentalne kondicije na okruglim stolovima govorili su vrhunski treneri: izbornik slovenske nogometne reprezentacije Matjaž Kek, dvostruki atletski trener godine Tevž Korent, bivši selektor slovenske teniske reprezentacije Blaž Trupej, te već predstavljeni Jaroslav Sakala, koji je bio važna karika u dvije zlatne olimpijske medalje Slovenije, Urša Bogataj. S gledišta vrhunskih sportaša, atletičarke Agate Zupin, pobjednika ATP turnira Blaž Role, svjetske rekorderke u skijaškom letenju Eme Klinec, sportske penjačice Mie Krampl te plivača i stručnjaka za kupanje u dah Samo Jeranko.
Konferencija je bila završena kod potpisa memoranduma partnera Erasmus+ projekta NUTRI-A da će i nakon završetka projekta aktivno sudjelovati u osnovanoj Udruzi za mentalno zdravlje u sportu. 

SLOVENSKA VERZIJA

POMEN CELOSTNE OBRAVNAVE V ŠPORTU – ZAKLJUČKI PROJEKTA NUTRI-A

Na svetovni dan duševnega zdravja, je potekala zaključna konferenca s strani Evropske unije financiranega projekta Erasmus+, poimenovanega NUTRI-A. Konzorcij projekta NUTRI-A so sestavljale organizacije, ki predstavljajo športne klube, neprofitne organizacije in športno tehnološka podjetja: Društvo EKIPA11 iz Slovenije, T.J. Dukla Frenštat, z.s. in MySasy iz Češke ter Badminton klub Medvedgrad 1998 iz Hrvaške.
Na dogodku je bilo izpostavljeno delo projekta in dosežki, ki so jih dosegli v projekt vključeni športniki. V okviru projekta Erasmus+ NUTRI-A-a se je osredotočalo na varovanje zdravja športnikov, predvsem mlajših, ter na ozaveščanje trenerjev in drugih strokovnih delavcev o motnjah hranjenja, ki lahko spremljajo športnike v času trajanja športne kariere in po zaključku. Vsebine projekta je predstavilo Društvo EKIPA11 iz Slovenije.
Glavni cilj projekta je bil izobraževanje odgovornih za razvoj mladih športnikov o pomenu pravilne prehrane in varovanju njihovega zdravja ter doseganju boljših športnih rezultatov, kar je v okviru dogodka predstavil Badminton klub Medvedgrad 1998 iz Hrvaške.. Obsežna prehranska raziskava, v katero so bili vključeni športniki vseh treh sodelujočih držav, obeh spolov in iz 20 športnih disciplin, je pokazala, da imajo motnje hranjenja lahko uničujoče učinke na njihovo zdravje in uspešnost. Projekt je potrdil, da so motnje hranjenja duševne narave, ki se jih lahko odpravi z multidisciplinarnim psihoterapevtskim pristopom in celostno obravnavo posameznika kot osebe.
Pomembne ugotovitve projekta NUTRI-A iz prehranskega dela so pripravljene v obliki smernic za pristop k diagnostiki in zdravljenju motenj hranjenja in RED-s. Ugotavlja se predvsem poseganje po hitri in enolični prehrani ter zatiskanje oči pri opaženih spremembah pri športniku. Neurejeno prehranjevanje je z razvojem civilizacije, tehnologije in napredkom znanosti v porastu, predvsem pri mlajši populaciji. Pojavljajo se nove oblike motenj hranjenja, pri čemer je pomembno poudariti, da se tem težavam ne moremo izogniti, še posebej pri mladih športnikih, ki so pod vse večjim pritiskom različnih strani; medijev, trenerjev, klubov, športnih zvez, staršev in drugih.
Tehnološki partner projekta iz Češke, MySasy je v okviru projekta spremljal in analiziral uporabo inovativno informacijsko-komunikacijskih orodij, ki so z uporabo umetne inteligence omogočala neinvazivne ocene avtonomne homeostaze pri športnikih in pomagala pri določanju profila vadbe v sodelovanu s trenerji. Profil vadbe pokaže, kako se posameznik odziva na vadbeni impulz ter omogoča prilagajanje in izboljševanje vadbenega režima, vključno s kondicijskim, tehničnim in psihološkim vidikom.

Glede psihološkega vidika je partner T.J. Dukla Frenštat preko nekdanjega vrhunskega športnika, nosilca olimpijskega odličja in svetovnega prvaka, danes priznanega češkega trenerja najboljših svetovnih športnikov, Jaroslava Sakale, izpostavila pogosto pretreniranost športnikov, mestoma neustrezen športni kader in s tem neprimerno načrtovanje trenažnega procesa, pa tudi nezainteresiranost trenerjev po spremembah. V razvoju mladih športnikov so pomemben element tudi starši, ki bi jih bilo potrebno aktivneje vključevati v športno življenje njihovih otrok in jim nuditi izobraževalne vsebine s področij, na katerih se ugotavlja primanjkljaj.
Zaključna konferenca projekta NUTRI-A je bila priložnost za izpostavitev pomembnosti varovanja zdravja športnikov, ozaveščanja trenerjev in strokovnih delavcev, predstavitve inovativnih orodij na podlagi umetne intelegence in pomembnosti vpliva psihoterapije v športu kot del celostne obravnave športnika. Svoje izkušnje so delili Bruno Šulman kot nekdanji atlet, danes diplomirani psiholog, ki po zmagi v MasterChef Slovenija svoji vizijo vidi v profesionalni kulinariki. O pomembnosti celovite obravnave za doseganje vrhunskih rezultatov ter duševni kondiciji so v okviru okroglih miz razpravljali vrhunski trenerji: selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, dvakratni atletski trener leta Tevž Korent, nekdanji selektor slovenske teniške reprezentance Blaž Trupej in že predstavljeni Jaroslav Sakala, ki je bil pomemben člen pri dveh zlatih olimpijskih medaljah Slovenje Urše Bogataj. Z vidika vrhunskih športnikov pa so svoje izkušnje delili atletinja Agata Zupin, zmagovalec ATP turnirja Blaž Rola, svetovna rekorderka v smučarskih poletih Ema Klinec, športna plezalka Mia Krampl in plavalec in strokovnjak za potope na dah Samo Jeranko.
Dogodek je bil zaključen s podpisom memoranduma s strani partnerjev Erasmus+ projekta NUTRI-A, da bodo tudi po zaključku projekta aktivno sodelovali v okviru ustanovljene Zveze za duševno zdravje v športu.